dilluns, 13 de març de 2017

Resum de la reunió del Consell Escolar CEIP Herrero - 7/03/2017


Reunió del Consell Escolar.
7 de març de 2017.
19 h
Aula de música de l'escola Herrero

  1. D'acord amb el DECRET 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, la direcció del centre va presentar al Consell Escolar del CEIP HERRERO la proposta de Pla Lingüístic de Centre (PLC) que va proposar el claustre per a la seua aprovació. El claustre va acordar proposar al Consell Escolar per a la seua aprovació un Pla Lingüístic de Centre amb el nivell Avançat 2.

Article 20. Procediment d’elaboració i aprovació
...
3. El consell escolar, o el consell social en el cas dels centres integrats de Formació Professional, ha d’aprovar la proposta de Projecte lingüístic de centre per majoria qualificada de dos terços dels membres. Una vegada aprovada, la direcció del centre l’ha de remetre a la Inspecció d’Educació perquè la valore i, posteriorment, emeta l’informe corresponent. Aquest informe, juntament amb la proposta de Projecte lingüístic, s’ha d’enviar, pels mecanismes que s’establisquen, la direcció general amb competències en matèria d’educació plurilingüe per a la seua autorització o, si escau, proposta de modificació.

Abans de la votació es va explicar als membres del consell en què consisteix el nivell avançat 2 i quines matèries es realitzaran en cada llengua. Es va aprovar per unanimitat de tots els assistents: 14 vots a favor, 0 en contra, 0 abstencions.

RESUM PROPOSTA APROVADA
AVANÇAT 2

PLCAvançat2.pngL’adaptació del nivell Avançat 2 al CEIP HERRERO serà la següent: En infantil hi haurà 4 hores setmanals de castellà. De 1r a 6é Valors/Religió serà en castellà. De 1r a 6é la matèria de música serà en anglès i en 5é i 6é a més tindran Educació Física en anglès.

La direcció va recordar als membres del consell que, segons la legislació, l'adaptació dels centres de primària al nou decret serà gradual durant els pròxims 4 anys i el curs 2017/2018 s'implantarà en l'etapa d'INFANTIL. També se'ns va informar que el pla lingüístic de centre ha de ser avaluat com a mínim cada 4 anys.

Article 22. Seguiment, avaluació i modificació del Projecte lingüístic de centre

1. A partir dels informes de la Comissió de Coordinació Pedagògica, el claustre tindrà en compte el progrés de l’alumnat en l’assoliment dels nivells de referència en llengües, els processos didàctics i organitzatius seguits durant el curs i també l’èxit en l’extensió de l’ús del valencià, i plantejarà modificacions i propostes per a la Programació general anual de l’any següent.
2. Cada quatre cursos escolars, com a mínim, cal fer una avaluació dels resultats i del procés d’aplicació del Projecte lingüístic de centre, conjuntament amb les concrecions curriculars.
...

2. ALTRES

En finalitzar el consell escolar i a pregunta de les mares i pares la direcció va informar que el recanvi dels altaveus del pati escolar ja està en marxa i en breu es solucionarà elproblema.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada